چکیده پایان نامه-خانم رحمتی نژاد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

 

ارزیابی سیستم­های امتیازدهی APACHEIV,APACHEII ,MSOFA ,SOFA به‌عنوان شاخص مراقبتی و پیشگویی­ کننده  مرگ 24 ساعته، در اورژانس عدالتیان

 


            

چكيده

مقدمه:

 مدل­های پیش بینی مرگ و میر همواره بخش مهمی از تحقیقات پزشکی بوده اند.. محققان به دنبال متدولوژی‌هایی همچون طراحی سیستم‌های مختلف نمره دهی جهت ارزیابی کمیت و کیفیت مراقبت و پیش‌بینی پیامد بیماران هستند. این مدل­ها، معیار متریک و استانداردی جهت اندازه­گیری شدت و وخامت بیماری فراهم می­نمایند و مرگ را به‌عنوان پیامد، مورد ارزیابی قرار می­دهند. در مطالعه حاضر از چندین سیستم نمره­ دهی به منظور بررسی و مقایسه عملکرد کلی، قدرت افتراقی و کالیبراسیون استفاده شد.

روش كار:

مطالعه­ ی حاضر از نوع کوهورت مشاهده‌ای از 2205 بیمار پذیرش‌شده با سطوح تریاژ یک، دو و سه منطبق بر الگوریتم ESI در، در بیمارستان آموزشی امام رضا (ع( انجام شد و محاسبه امتیازاتAPACHE IV, APACHE II, SAPS II, SOFA, MSOFA صورت پذیرفت. همچنین دو مدل دیگر نیز در مطالعه­ ی حاضر معرفی شدند. بیماران تا زمان ترخیص از نظر وضعیت مرده و زنده بودن مورد پیگیری قرار می گرفتند. سه بعد کلی ارزیابی سیستم شامل عملکرد کلی سیستم با بهره­گیری از Brier Score، قدرت تفکیک با بهره­گیری از AUROC و کالیبراسیون با استفاده از آزمون نکویی برازشHosmer-Lemeshow انجام شد از تکنیکDelong's   و SMR به‌عنوان معیار دیگری در ارزیابی استفاده شد. جهت انجام تجزیه‌وتحلیل از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 21 و نرم‌افزار R نسخه 2. 2. 3 استفاده شد.

نتايج:

 این مطالعه شامل 1176 نفر مرد (53%) و 1029 نفر زن (47%) بود. 198بیمار دارای سطح تریاژ یک (%9) 831 بیمار دارای سطح تریاژ دو (%38) و 1176بیمار دارای سطح تریاژ سه (%53) بودند. بیماران مراجعه‌کننده با آمبولانس تعداد 1019بیمار معادل %46 از کل بیماران را تشکیل می­دهند و بیماران مراجعه ­کننده بدون آمبولانس تعداد1186بیمار معادل % 54 کل بیماران را تشکیل می­دهند. مساحت زیر منحنی ROC برای مدل APACHE IV مقدار 0.794 در مدل APACHE II مقدار 0.754 در مدل SAPS II مقدار 0.752 در مدل MSOFA مقدار 0.739 و در مدل SOFA این مقدار 0.750 برآورد شد. میانگین و انحراف معیار جهت پیش­گویی مرگ به‌طورکلی در مدل APACHE II، 5.6±10 در مدل APACHE IV ، 19.28 ±49 در مدل SAPS II، 10.45±29 در MSOFA، 2.13±2 در مدل SOFA، 2.52±3 را اختیار نمود.

نتيجه‌گيري:

در میان مدل های موجود، مدل APACHEIV نسبت به سایر مدل­ها تفاوت معنی‌داری داشت. با توجه به میزان محاسبه‌شده  Barrier score، سیستم APACHE IV عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل­های موردمطالعه داشت. بعدازآن به ترتیب مدل SOFA، MSOFA، APACHE II، و SAPS II قرار می­گیرند. بر همین اساس، بهترین قدرت افتراق مربوط به مدل APACHE IV بود، کالیبراسیون در تمامی مدل­های موردمطالعه ضعیف ارزیابی شد. لذا ضرورت دارد قبل از استفاده از سیستم های مورد مطالعه مورد ریکالیبراسیون قرار گیرند.مدل جدید پیشنهادی در تمام جوانب نسبت به سایر مدلهای مورد مطالعه برتری داشت. لذا می تواند در امر ارزیابی و  بنچمارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.

كلمات كليدي:

بخش­ اورژانس، سیستم‌های امتیاز­دهی خطر، مدل APACHE، مدل SAPS، مدل SOFA، مدل MSOFA کالیبراسیون مدل، پیشگویی مرگ، الگوریتم تریاژ ESI


 


 


 

Please publish modules in offcanvas position.