لوگو گروه

چکیده پایان نامه-مریم فرخی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

 

طراحی ­بصری­ واسط کاربری داشبورد بالینی دیابت نوع دو


            

 

چکیده

مقدمه: حجم زیاد داده های پرونده بیماران دیابتی و زمان محدود پزشکان، پردازش و تحلیل داده ها را با چالش روبرو کرده است. در سالهای اخیر داشبوردهای بالینی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای خلاصه سازی و بازنمایی اطلاعات مورد توجه متخصصین مراقبت بهداشتی قرار گرفته است. اما بیشتر داشبوردها در تعامل موثر با کاربر ناموفق بوده اند. این مسئله به دلیل مشکلات فنی رخ نداده است، بلکه دلیل آن طراحی ضعیف داشبورد بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه قصد داریم جنبه های مختلف طراحی واسط کاربری داشبورد دیابت را از دیدگاه متخصصین مورد بررسی قرار دهیم.

روش کار:  این پژوهش در سه فاز انجام شد، در فاز اول، ابتدا فرمهای پرونده کاغذی مربوط به پنج کلینیک در شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. سپس شاخص های کلیدی بالینی طی دو مرحله دلفی تعیین گردید. در فاز دوم، ابتدا نوع داده مربوط به هر شاخص کلیدی مشخص شد، سپس برای هر دسته از شاخص های کلیدی انواع مدل های نمایش گرافیکی ممکن بر اساس گایدلاین های طراحی داشبورد شناسایی و با نرم افزار Adobe Illustrator طراحی گردید. با ترکیب مدل های نمایش 4 نمونه داشبورد طراحی شد. سپس در جلسه فوکوس گروپ ابعاد مختلف داشبوردهای نمونه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا درخصوص انتخاب بهترین نوع نمایشگر تصمیم گیری شود. سپس در فاز سوم پروتوتایپ داشبورد نهایی با چند کیس بیمار دیابتی طراحی گردید و برای ارزیابی در اختیار 7 متخصص درمانگر دیابت قرار گرفت. ارزیابی با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد که حیطه های آسانی استفاده درک شده، سودمندی درک شده و تناسب تکنولوژی با وظیفه[1] را می سنجید، انجام شد.

نتايج: در فاز اول مطالعه 20 شاخص کلیدی در 5 دسته شناسایی گردید. مدل های نمایش شناسایی شده از گایدلاین های طراحی داشبورد در فاز دوم مطالعه، عبارتند از: مدل نمودار و جدول برای شاخص های عددی پیوسته و مدل های جدول و روند برای شاخص اسمی. در جلسه فوکوس گروپ ارائه آزمایشات با استفاده از مدل نمایش نمودار و نمایش با عدد و رنگ برای خلاصه سازها انتخاب شد و بر روی استفاده از رنگ های متفاوت هشدار دهنده در قسمت علائم تاکید نمودند. تمامی موارد توافق شده در جلسه فوکوس گروپ در طراحی داشبورد نهایی اصلاح گردید. سپس در فاز سوم، متوسط امتیاز متخصصان به حیطه آسانی استفاده، 80 درصد حداکثر امتیاز ممکن بود و میانگین امتیاز متخصصان به حیطه سودمندی درک شده و تناسب تکنولوژی با وظیفه 75 درصد حداکثر امتیاز ممکن بود.

نتيجه‌گيري: ما در این مطالعه با استفاده از گایدلاین های طراحی داشبورد و کمک پزشکان داشبورد مناسب برای بیماری دیابت طراحی نمودیم. با توجه به نظرات مثبت پزشکان نسبت به داشبورد بالینی دیابت، استفاده از این ابزار می تواند برای استفاده بالینی تطبیق یابد.

كلمات كليدي:  رابط کاربری، داشبورد بالینی، دیابت نوع دو، طراحی مبتنی بر کاربر[1] Technology­­­ Task Fit