چکیده پایان نامه- فهیمه محتشمی فر

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

 بررسی عوامل دخیل در تبادل اطلاعات میان پزشک و بیمار و ارایه راه حل به کمک مداخلات IT


            

چكيده

 مقدمه: تبادل اطلاعات یکی از اهداف ارتباط پزشکی و بخش جدایی ناپذیر در تداوم مراقبت های سلامت است، که می تواند از تکرار هزینه جلوگیری و یا آن را محدود کند. بمنظور تحقق شعار بیمار محوری و ارائه خدمات سلامت مبتنی بر نیاز، این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر در فرایند تبادل اطلاعات میان پزشک و بیمار و موانع موجود در این فرایند بر مبنای مدل فردریکسون (ورودی، فرایند و خروجی)  انجام گردید.

 روش كار: پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی- مقطعی  می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای بر مبنای مدل فردریکسون شامل سه بخش ورودی، فرایند و خروجی می باشد. اعتبارسنجی پرسشنامه از نظر محتوا و ظاهر، توسط سه متخصص در این حوزه و پایایی پرسشنامه توسط مرحله ای پایلوت تعیین گردید. مطالعه بر روی 415 بیمار سرپایی که برای دریافت نسخ خود به 15 داروخانه منتخب از مناطق مختلف جغرافیایی شهر مشهد مراجعه کرده بودند، صورت گرفت. داروخانه ها بر اساس نمونه گیری طبقه ای، و در هر طبقه بصورت امکان دسترسی انتخاب شدند. جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شد.

 نتايج: پایایی پرسشنامه توسط روش آلفای کرونباخ 0.73 و نرخ متوسط پاسخ دهی به پرسشنامه حدود 93% تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده 67.9% بیماران دارای موضوع یا علائمی بودند که در ویزیت با پزشک خود مطرح نکرده اند. سه دلیل شایع برای عدم طرح این موارد، حساس دیده شدن از نظر پزشک، فراموش کردن سوالات و عدم وقت کافی برای پرسش سوالات بود. 49% افراد طول زمان ویزیت خود را کمتر از 5 دقیقه اعلام کردند. میان عدم وقت کافی برای پرسش سوالات با میزان تبادل اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد(0.42= ƿ). میانگین میزان تبادل اطلاعات خوب (8 ±20) از 30 می باشد. میانگین رضایتمندی بیمار از پزشک نسبتا بالا (2.44±7.45) بوده و میان میزان رضایتمندی با میزان تبادل اطلاعات میان پزشک و بیمار رابطه معناداری وجود دارد(0.45= ƿ).  فناوری اطلاعات تلفن همراه، اولین انتخاب برای یاری رساندن به فرایند تبادل اطلاعات از دیدگاه بیماران است.

 نتيجه‌گيري:  نتایج نشان داد میان موانع ارتباطی و میزان تبادل اطلاعات ارتباط معناداری وجود داشته و موانع مربوط به  پزشک (مانند عدم زمان کافی) بر رضایتمندی بیمار از پزشک تاثیر گذار است. استفاده از مداخلات IT بمنظور کمک به پزشک و بیمار در بهبود فرایند ارتباط، و نیز استفاده از ابزارهای تصمیم یار برا ی تسهیل این فرایند پیشنهاد می گردد.

 كلمات كليدي: تبادل اطلاعات میان پزشک و بیمار، موانع، فناوری اطلاعات


 

Please publish modules in offcanvas position.