چکیده پایان نامه- سیده ناهید سید حسنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

بررسی میزان کفایت اطلاعاتی گزارشات سونوگرافی درخواستی جهت بیماران مشکوک به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) و بهبود آن با پیشنهاد یک مدل گزارش ساختار یافته معتبر جهت گزارش دهی

            

چكيده

 مقدمه: بیماری کبد چرب به عنوان تجمع چربی ماکروویزیکولار در بیش از 5 درصد از سلول های کبدی تعریف شده است. شیوع این بیماری در جمعیت عمومی 13 تا 23 درصد گزارش شده است این درصد در میان افراد چاق به 74 درصد افزایش می یابد. امروزه این بیماری به چالشی برای سلامت عمومی تبدیل شده است. در تشخیص و ارزیابی این بیماری سونوگرافی در اغلب موارد به عنوان اولین رویه تصویربرداری در این بیماران انتخاب می شود. اما در نوع سونوگرافی درخواستی و محتوی توصیفی گزارشات سونوگرافی تنوع قابل ملاحظه ای و در مواردی نواقصی به چشم می خورد که در مرحله ی اول مطالعه به آن پرداخته شده است. نواقص اطلاعاتی در گزارشات موجود با بکارگیری گزارشات ساختارمند می تواند بهبود یابد. تمرکز این تحقیق بر روی شناسایی ویژگی هایی برای بهبود کفایت اطلاعاتی گزارشات بر مبنای نظرات پزشکان ارجاع دهنده و رادیولوژیست ها و ارائه ی مدلی ساختارمند بر مبنای این نظرات و گایدلاین های موجود و در پایان شامل ارزیابی نتایج بکارگیری گزارشات ساختارمند می شود.

روش كار: در مرحله ی اول مطالعه جهت شناسایی وضعیت موجود گزارشات کفایت اطلاعاتی 100 گزارش سونوگرافی مربوط به بیماران ارجاع شده جهت ارزیابی کبد چرب غیرالکلی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله ی دوم جلساتی جهت نظرسنجی از متخصصین گوارش و رادیولوژی به طور مجزا در زمینه ی 58 ویژگی استخراج شده از مقالات، گایدلاین ها و گزارشات سونوگرافی موجود برگزار گردید. هر ویژگی جهت شناسایی میزان اهمیت بر اساس مقیاس 6 تایی لیکرت(0تا5) توسط متخصصین امتیاز دهی شدند. پس از پایان مرحله ی نظرسنجی مجموعه حداقل داده در قالب مدل گزارش ساختاریافته تهیه گردید. سپس علاوه بر تکمیل گزارش به صورت متن آزاد گزارشات در قالب نمونه گزارش ساختارمند ارائه شد. در این مرحله با استفاده از آزمون من ویتنی گزارشات گرد آوری شده از نظر میزان کامل شدن مورد مقایسه قرار گرفت پرسشنامه ای در زمینه ی مقایسه ی دو نوع گزارش متن آزاد و ساختارمند جهت ارزیابی فرضیات بکارگیری مدل به 10متخصص گوارش ارائه گردید و نظرات گردآوری گردید .

نتايج: در آنالیزی که بر روی گزارشات مرحله ی اول تحقیق انجام شد 50/54 درصد از گزارشات ناقص بودند. بیشترین نقص مربوط به ویژگی های توصیفی کبد با 56/68 درصد بود. درصد کامل بودن در متن آزاد 49 درصد و در گزارشات ساختارمند 92 درصد محاسبه گردید. نتایج نظرسنجی از متخصصین گوارش نشان داد تمامی متخصصین شرکت کننده در این نظر سنجی معتقدند گزارشات ساختارمند به استاندارد و یکدست شدن گزارشات، بهبود فرایند گزارش دهی کمک کننده است و این نوع گزارش دهی را برای تحقیقات و آموزش کاربردی تر می دانند.

نتيجه‌گيري: گزارشات ساختارمند ابزاری مفید برای بهبود کفایت اطلاعاتی گزارشات سونوگرافی بیماران کبد چرب می باشد. ارائه ی گزارشات سونوگرافی به صورت ساختارمند می تواند منجر به افزایش میزان کامل شدن گزارشات و افزایش رضایت پزشکان ارجاع دهنده گردد و از تنوع اطلاعاتی گزارشات بکاهد. متعاقبا اطلاعات بالینی کمک کننده به تشخیص و مدیریت بهتر بیماری که درگزارشات گنجانده می شود افزایش می یابد.

كلمات كليدي: کبد چرب غیر الکلی، گزارش سونوگرافی، گزارش ساختارمند

 

Please publish modules in offcanvas position.