چکیده پایان نامه - دکتر دلدار

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

طراحي و ارزيابي يک مدل مشورت پزشکي از ­راه ­دور در اداره بارداری ­های پرخطر


             

چكيده 

مقدمه: مشاوره بین پزشکان به ویژه در بیمارستان های آموزشی، تضمین کننده حضور مجازی و مسئولانه پزشک سوپروایزر و نظارت بر تصمیمات بالینی رزیدنت‌ها در زمان عدم حضور فیزیکی متخصصین در بالین می ­باشند. عواملی مانند نوع، تعداد، قالب، کیفیت و حجم داده­ های ارائه شده از سوی رزیدنت می‌تواند تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیم از راه دور متخصص طرف مشاوره بگذارد. بنابراین طراحی یک مدل استاندارد و مورد اعتماد در این گونه ارتباطات بالینی به ویژه در مدیریت بیماران اورژانس و پرخطر که نیازمند اطلاعاتی جامع و مانع در زمان محدود می‌باشند، ضروری به نظر می ­رسد. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به یک مدل مشورت پزشکي از راه دور مبتنی بر آرکه تایپ تصمیم‌گیری در اداره بارداری­های پرخطر منجر به زایمان طراحی و اجرا گردید.

 

روش کار: پژوهش حاضر در 3 فاز کلی اجرا گردید. در فاز صفر، یک مطالعه مرور سیستماتیک با هدف آشنایی با انواع روش‌های مشاوره از راه دور بین پزشکان، یک مطالعه کیفی با هدف آگاهی از وضعیت فعلی مشاوره‌های تلفنی بین رزیدنت ها و متخصصین آنکال زنان و زایمان و یک مطالعه مبتنی بر روش دلفی جهت شناسایی بارداری ­های پرخطر شایع منجر به زایمان انجام شد. در فاز بعدی، استخراج و بومی سازی آیتم های مورد نیاز جهت طراحی آرکه ­تايپ بالینی تصميم‌گیری از راه دور انجام گرفت. در فاز نهایی نیز، مدل طراحی شده با استفاده از سناریوهای مشاوره از پیش آماده شده، ارزیابی گردید.

 

نتایج: نتایج مطالعه مرور سیستماتیک نشان داد ساختار و قالب خاصی برای فرایند تبادل اطلاعات در زمان انجام مشاوره‌های پزشکی وجود ندارد. بررسی وضعیت فعلی نیز حاکی از وجود چالش‌های متعدد در مسیر تصميم‌گيري از راه دور متخصصین آنکال است که برخی از آنها با عدم وجود ساختاری مناسب برای تبادل اطلاعات حین مشاوره مرتبط هستند. نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی این طرح نیز که با استفاده از مقایسه نمرات متخصصین در دو دسته سناریوی مشاوره روتین و مشاوره مبتنی بر آرکه تایپ صورت گرفت، نشان داد از نظر متخصصین، در سناریوهای مبتنی بر آرکه تایپ؛ نمرات کیفیت داده (001/0 = p)، کفایت حجم اطلاعات (000/0 >p)، نظم و سازماندهی (000/0 >p)، اطمینان به تصمیم (000/0 >p) و راحتی در تصمیم ‌گیری (000/0 >p) به طور معنی‌داری بالاتر از سناریوهای مشاوره روتین می‌باشد.

 

نتیجه­گیری: ساختار مشاوره طراحی شده مبتنی بر مدل پیشنهادی این پژوهش توانست در ابعادی همچون کیفیت، حجم، نظم و سازماندهی، اطمینان به تصمیم و راحتی در تصمیم‌گیری نمرات بالاتر و معنی‌دارتری از مشاوره های روتین کسب کند. بنابراین به نظر می‌رسد مدل پیشنهادی مشاوره از راه دور مبتنی بر آرکه‌تایپ بتواند سبب بهبود کیفیت مشاوره از راه دور بین پزشکان گردد.

 

کلمات کلیدی: مشاوره از راه دور، آرکه‌تایپ بالینی، بارداری، تصمیم‌گیری بالینی.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.