چکیده پایان نامه - دکتر صرافی نژاد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

عنوان:

طراحی و ارزیابیِ اثربخشیِ سیستم بازخورد مبتنی بر فن آوری اطلاعات (پیامک) و مقایسه آن با روش مکتوب برای تغییر رفتار پزشکان عمومی استان کرمان در کاهش تجویز نامناسب داروهای کورتیکواستروئید تزریقی

             

چكيده

مقدمه: تجویز منطقی دارو از اولویت های پژوهشی نظام سلامت و ممیزی عملکرد و بازخورد به پزشکان برای تغییر و اصلاح رفتار نسخه نویسی ایشان به عنوان گروه اصلی درمان، چالش سیاست گذاران خدمات بهداشتی و درمانی است. عواملی که می تواند تأثیرگذاری بازخوردهای عملکرد را بهبود بخشد در مطالعات و تجربیات مختلف بررسی و منتشر شده و بر اساس پژوهش های مختلف، ارائه بازخورد صحیح، مستمر، بموقع، مبتنی بر اصول و بر اساس داده واقعی می تواند در بهبود عملکرد پزشکان مؤثر باشد.

روش كار: این پروژه سه فاز مختلف با سه طراحی داشت. در فاز اول به صورت مطالعه مقطعی تحلیلی، به بررسی روند تجویز داروی سفتریاکسون و اثر بازخوردهای مکتوب دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی کرمان، بر اساس داده های موجود در سامانه جامع اسناد پزشکی مربوط به سالهای 1384 تا 1391 پرداخته شده و پس از پیش پردازش لازم روی داده های خام نسخ و نامه های مکتوب موجود در این دفتر، اثر فعالیت های شورای علمی تخصصی وابسته به دفتر، در سنوات فوق الذکر تحلیل شده است. در فاز دوم، طی یک مرور نظام مند شواهد، با جستجو در پایگاه PubMed و پایگاه های فارسی، مقالاتی که به بررسی اثر بازخوردهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات برای اصلاح تجویز داروهای ضد میکروبی و استروئیدها پرداخته اند، استخراج شده و با معیارهای مشخصی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در فاز سوم، طی یک مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفی با ثبت در پایگاه کارآزمایی های بالینی ایران، به پزشکان عمومی استان کرمان در خصوص عملکرد فردی ایشان در تجویز داروهای استروئید تزریقی به دو طریق نامه کاغذی و پیامک، بازخورد داده شده و اثر این دو روش با گروه شاهد مقایسه گردیده است. مقایسه ها بر اساس دوز تعیین شده روزانه (DDD) انجام گردیده و در تمامی مراحل پژوهش اصول اخلاقی در حفظ و امانتداری اطلاعات بیماران رعایت شده است.

نتايج: در فاز اول حدود 17 میلیون نسخه مربوط به 3621 پزشک و دندانپزشک 28 تا 91 ساله، بررسی شد. حدود 300 هزار نسخه (75/1 درصد) حاوی سفتریاکسون بودند. متوسط کل نسخ ماهانه، تعداد نسخ ماهانه حاوی دارو و نسبت تجویز در کل نسخ پزشکان عمومی و متخصصین و فوق تخصص تفاوت معنی دار آماری داشت (001/0>P). کسانی که بازخورد مرتبط با سفتریاکسون دریافت کرده بودند به مرور و در طی سالهای مورد بررسی شیوه تجویز خود را تغییر داده اند و در مجموع مقدار تجویز سفتریاکسون در این مدت کاهش یافته است. در فاز دوم تعداد 2497 مقاله بر اساس جستجوی اولیه استخراج شد که در نهایت 6 مقاله معیارهای بررسی را داشتند. یافته های حاصل از این بررسی تنها در زمینه داروهای ضد میکروبی و منطبق بر یافته های سایر مرورهای نظام مند بود و نشان داد که بازخوردهای مبتنی بر فن آوری اطلاعات می توانند سبب ارتقاء کیفیت مراقبت های درمانی شوند. در فاز سوم، تعداد 906 نفر از پزشکان عمومی استان کرمان در قالب سه گروه 302 نفره مورد بررسی قرار گرفتند. به پزشکان دو گروه نامه و پیامک بازخورد ارسال شد و عملکرد ایشان در قیاس با گروه شاهد قبل و بعد از دوره کاهش تجویز استروئیدهای تزریقی را نشان داد (005/0>P). اختلاف معنی داری بین گروه نامه و شاهد (001/0>P) و گروه پیامک و شاهد (0001/0>P) دیده شد. مقایسه دو گروه مورد نامه و پیامک نشان داد که تفاوت خاصی ندارند (5/0<P)، اما هزینه های ارسال نامه حدود 9 برابر ارسال پیامک بود و سرعت ارسال پیامک نیز به مراتب بیشتر از نامه بود. در مجموع در اثر مداخله انجام شده پس از سه نوبت، میزان تجویز استروئید در گروه های نامه و پیامک نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ترتیب حدود 9/32  و 8/34% کاهش داشت.

نتيجه‌گيري: نتایج نشان داد که بازخورد به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند در بهبود رفتار نسخه نویسی پزشکان مؤثر باشد. شیوه ارسال آن و آگاهی صحیح مدیران حوزه سلامت از جنبه های علمی ارسال بازخورد تأثیر بسزایی در اثربخشی بازخورد داشته و سبب بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی می گردد. استفاده از داده های ثبت شده در سامانه های نرم افزاری موجود در سازمان های مرتبط با سلامت نیز، با دشواری هایی همراه است، اما نتایج حاصل از پردازش این داده ها می تواند به دلیل جامعیت و اعتبار آنها به تصمیم گیری در رابطه با خدمات مراقبت سلامت، کمک شایان توجهی بنماید.

كلمات كليدي: بازخورد، کورتیکواستروئید تزریقی، سیستم تصمیم یار بالینی، داده کاوی، انفورماتیک پزشکی

 

Please publish modules in offcanvas position.