تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 20 شهریور 1390 09:43

دروس مورد ارائه گروه
لیست دروس برنامه هفتگی
 لیست فعلی دروس مورد ارائه گروه به شرح زیر است: 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع فراگیــــران

رشته فراگیــــران

1

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

رشته های مختلف

2

سیستم های اطلاع رسانی

1

-

MPH

3

سیستم های اطلاع رسانی

1

دکترای تخصصی

رشته های مختلف

4

مدیریت اطلاعات سلامت

2

دستیاری تخصصی

پزشکی اجتماعی

5

آشنایی با کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

2

دستیاری تخصصی

دندانپزشکی

6

آشنایی با کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

2

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

 7

تعامل انسان و کامپیوتر

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

8

سازماندهی اطلاعات و دانش:تکسونومی و انتولوژی

1

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

9

امنیت و حریم داده ها و اطلاعات در انفورماتیک پزشکی

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

10

ساختمان داده و الگوریتم

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

11

پزشکی از راه دور

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

12

فن آوری اطلاعات در پرستاری

2

دکترای تخصصی

پرستاری

13

آمار و اپیدمیولوژی پیشرفته

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

14

اکتشاف دانش و داده کاوی در پزشکی

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

15

ساختمان داده وا لگوریتم

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

16

استاندارد های اطلاعات سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

17

سیستم های اطلاعات سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

18

انفورماتیک سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

19

کلیات پزشکی

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

20

سیستم های بیولوژی

2

دکترای تخصصی

زیست فناوری

21

بیو انفورماتیک

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

22

بیو انفورماتیک

1

دکترای تخصصی

پزشکی مولکولی

23

پزشکی از راه دور

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

24

هوش مصنوعی

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

25

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

فیزیو پاتولوژی - پزشکی-م1

26

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-پزشکی

27

آشنایی با کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-پزشکی

28

آشنایی با کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

فیزیو پاتولوژی - پزشکی-م2

29

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

30

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م1

31

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م2

32

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م3

33

آشنایی با کامپیوتر

2

کاردانی

بهداشت حرفه ای

34

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کاردانی

بهداشت حرفه ای

35

کاربرد رایانه در تصویر برداری

2

کارشناسی

رادیولوژی

36

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کارشناسی

رادیولوژی

37

شبکه کامپیوتر و امنیت شبکه

2

کارشناسی

فناوری

38

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

گفتار درمانی

39

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

فیزیوتراپی

40

کامپیوتر

2

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

41

کامپیوتر و کاربرد آن

2

کارشناسی

مهندسی بهداشت محیط

42

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

بینایی سنجی

43

استاندارد ها و کدگذاری داده های بهداشت و درمان

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

44

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

پرستاری مامایی

45

استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها

2

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

46

اصول رایانه و اینترنت و کاربردهای آن در علوم زیستی

2

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

47

کامپیوتر

3

کارشناسی ارشد

بینایی سنجی

48

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

49

ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

50

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

پزشکی

51

سیستم های تصمیم گیری در بهداشت و درمان

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

52

سمینار انفورماتیک پزشکی

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

53

شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در انفرماتیک پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

54

طراحی پژوهش های کاربردی در انفورماتیک پزشکی

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

55

طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت1

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

56

طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت2

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

57

کارآموزی در عرصه

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

58

کلیات و اصطلاحات پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

59

مباحث ویژه

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

60

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

61

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

پرستاری مامایی

62

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

میکروب شناسی

63

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

کارشناسی ارشد

پرستاری

64

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مامایی

65

آشنایی با کامپیوتر

3

کارشناسی ارشد

بینایی سنجی

66

انفورماتیک سلامت 1

2

کارشناسی پیوسته

فناوری اطلاعات سلامت

67

انفورماتیک سلامت 2

2

کارشناسی پیوسته

فناوری اطلاعات سلامت

68

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

69

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی پیوسته

بینایی سنجی

70

فناوری اطلاعات در اتاق عمل

1

کارشناسی پیوسته

پرستاری

71

فناوری اطلاعات در مامایی

1

کارشناسی پیوسته

مامایی

72

کامپیوتر

2

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

73

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی

2

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

74

کد گزاری مرگ و میر ها

2

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی