تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 10 خرداد 1397 07:03

 

اولین پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد گروه از سال 1390 صورت گرفت. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب الفباء):
  نام نام خانوادگی ورودی ایمیل
 
 1 ساناز خوشرونژاد مهر 93 KhoshrouS931 At mums.ac.ir
     
 2 فرناز   خوشرونژاد  مهر 94 khoshrouNF941 At mums.ac.ir
3 نوشین  دیانی   مهر 94 DayaniN1At mums.ac.ir
4 مرجان   رسولیان  مهر 94  RasoulianKM941 At mums.ac.ir
5 ناهید   شریف زاده  مهر 94   SharifzadehN941 At mums.ac.ir 
6 مریم  فرخی   مهر 94  FarrokhiM911 At mums.ac.ir
7  مهران مدرس  مهر 94  ModaresM9 At mums.ac.ir 
8 مرضیه افکن پور ده برزویی مهر 96 afkanpourDM961 At mums.ac.ir 
9 مریم عدالتی خدابنده مهر 96 edalatim961 At mums.ac.ir 
10 مهری مومنی سرمزه مهر 96 momenism961 At mums.ac.ir 
11 فاطمه مختار زاده بهمن 96 MokhtarzadehF961 At mums.ac.ir