معاون گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


 

 


 


معاون پژوهشی گروه
 
   


دکتر حامد تابش ( PhD)
متخصص آمار زیستی
استادیار، مسئول کمیته پژوهشی گروه