دانش آموختگان ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد گروه انفورماتیک پزشکی
 
دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب

 
نام نام خانوادگی دوره پذیرش تاریخ دفاع ایمیل
1   سارا دری بهمن 90 92-12-25 Dorris901 At mums.ac.ir
2 مجید جنگی مهر 91  92-12-26 JangiM911 At mums.ac.ir
3   هدیه زابلی نژاد بهمن 90  93-04-23 ZaboliNH901 At mums.ac.ir
4 یامین حجازی بهمن 90  93-04-24 Hejaziy901 At mums.ac.ir
5   سیده ناهید سید حسنی بهمن 90  93-04-25 SeyedHN901 At mums.ac.ir
6 حسام کریم بهمن 90  93-11-16 KarimH901 At mums.ac.ir
7 شکوفه اعلایی مهر 91  93-12-06 AalaeiSh911 At mums.ac.ir
8   فهیمه محتشمی فر بهمن90 93-12-11 MohtashamifF901 At mums.ac.ir
9 علی داداشی مهر 91  93-12-17 DadashiA911 At mums.ac.ir
10 مصطفی کمالی بهمن 90  93-12-20 KamaliM901 At mums.ac.ir
11   ملیکا بابایی بهمن 90  93-12-21 Babaeim902 At mums.ac.ir
12    الهه ابراهیمی میاندهی  مهر 92 94-12-11 ebrahimime921 At mums.ac.ir 
13    محسن معصومی  مهر 91 94-12-11 MasoumiM911 At mums.ac.ir 
14   الهام اسدی مهر 91 94-12-16 asadie911 At mums.ac.ir 
15   معصومه اکبری مهر 91 94-12-16 akbarim912 At mums.ac.ir 
16   سهیل هشترخانی مهر 91 94-12-20 HashtarkhaniS911 At mums.ac.ir 
17   شهاب الدین محمد ابراهیمی مهر 91 94-12-20 MohammadES911 At mums.ac.ir 
18   طاهره صمیمی مهر 91 94-12-20 samimit911 At mums.ac.ir 
19   سمانه سیستانی مهر 92 95-03-16 sistanis2 At  mums.ac.ir 
20   سمیه نوروزی مهر 92 95-03-16 NorouziS921 At mums.ac.ir 
21   فریبا توحیدی نژاد مهر 92 95-07-07 tohidinf921 At mums.ac.ir 
22   فهیمه ابراهیم زاده مهر 92 95-09-16  
23   المیرا ذاکری مهر 92 95-10-05 zakerie921 At mums.ac.ir 
24   بنیامین حسینی موینی مهر 92 95-11-06 hosinimb921 At mums.ac.ir
25   سپیده هوش افزا مهر 92 95-11-06 HoushafzaS921 At mums.ac.ir
26   سمیرا رسولی مهر 93 95-11-06 RasouliS931 At mums.ac.ir 
27   طیبه طالبی دلیر مهر 93 96-01-19 talebit931 At mums.ac.ir 
28   فروغ السادات قاسم زاده مهر 92 96-01-19 ghasemzadehf921 At mums.ac.ir 
29   مجتبی قلی زاده مهر 93 96-03-01 GholizadehM931 At mums.ac.ir
30   زهرا رحمتی نژاد مهر 93 96-06-29 RahmatiNA931 At mums.ac.ir
31   سارا شهنازی نیا مهر 93 96-08-24 ShahnaziNS931 At mums.ac.ir
32   بهاره قریب مهر 93 96-09-22 gharibb931 At mums.ac.ir
33 فرزاد میرزاخانی مهر 92 96-11-21 MirzakhaniF921 At mums.ac.ir
34   مرجان رسولیان مهر 94 97-04-24 rasouliankm941 At mums.ac.ir 
35   مریم فرخی مهر 94 97-06-20 farrokhim941 At  mums.ac.ir 
36   ساناز خوشرونژاد مهر 93 97-11-06 KhoshrouS931 At mums.ac.ir
37   فرناز خوشرونژاد مهر 94 97-11-14 khoshrouNF941 At mums.ac.ir
38   ناهید شریف زاده مهر 94 97-11-17 SharifzadehN941 At mums.ac.ir
39   نوشین دیانی مهر 94 98-06-13 DayaniN1At mums.ac.ir
40   مهران مدرس تربتی مهر 94 98-06-25 ModaresM9 At mums.ac.ir

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.