لوگو گروه

دروس مورد ارائه گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دروس مورد ارائه گروه
لیست دروس برنامه هفتگی
 لیست فعلی دروس مورد ارائه گروه به شرح زیر است: 
 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

مقطع فراگیــــران

رشته فراگیــــران

1

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

رشته های مختلف

2

سیستم های اطلاع رسانی

1

-

MPH

3

سیستم های اطلاع رسانی

1

دکترای تخصصی

رشته های مختلف

4

مدیریت اطلاعات سلامت

2

دستیاری تخصصی

پزشکی اجتماعی

5

آشنایی با کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

2

دستیاری تخصصی

دندانپزشکی

6

آشنایی با کامپیوتر و سیستم های اطلاع رسانی

2

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

 7

تعامل انسان و کامپیوتر

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

8

سازماندهی اطلاعات و دانش:تکسونومی و انتولوژی

1

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

9

امنیت و حریم داده ها و اطلاعات در انفورماتیک پزشکی

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

10

ساختمان داده و الگوریتم

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

11

پزشکی از راه دور

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

12

فن آوری اطلاعات در پرستاری

2

دکترای تخصصی

پرستاری

13

آمار و اپیدمیولوژی پیشرفته

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

14

اکتشاف دانش و داده کاوی در پزشکی

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

15

ساختمان داده وا لگوریتم

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

16

استاندارد های اطلاعات سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

17

سیستم های اطلاعات سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

18

انفورماتیک سلامت

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

19

کلیات پزشکی

3

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

20

سیستم های بیولوژی

2

دکترای تخصصی

زیست فناوری

21

بیو انفورماتیک

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

22

بیو انفورماتیک

1

دکترای تخصصی

پزشکی مولکولی

23

پزشکی از راه دور

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

24

هوش مصنوعی

2

دکترای تخصصی

انفورماتیک پزشکی

25

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

فیزیو پاتولوژی - پزشکی-م1

26

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-پزشکی

27

آشنایی با کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-پزشکی

28

آشنایی با کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

فیزیو پاتولوژی - پزشکی-م2

29

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

دندانپزشکی

30

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م1

31

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م2

32

کامپیوتر

2

دکترای حرفه ای

علوم پایه-داروسازی -م3

33

آشنایی با کامپیوتر

2

کاردانی

بهداشت حرفه ای

34

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کاردانی

بهداشت حرفه ای

35

کاربرد رایانه در تصویر برداری

2

کارشناسی

رادیولوژی

36

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کارشناسی

رادیولوژی

37

شبکه کامپیوتر و امنیت شبکه

2

کارشناسی

فناوری

38

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

گفتار درمانی

39

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

فیزیوتراپی

40

کامپیوتر

2

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

41

کامپیوتر و کاربرد آن

2

کارشناسی

مهندسی بهداشت محیط

42

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی

بینایی سنجی

43

استاندارد ها و کدگذاری داده های بهداشت و درمان

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

44

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

پرستاری مامایی

45

استفاده از کامپیوتر در آنالیز داده ها

2

کارشناسی ارشد

انگل شناسی

46

اصول رایانه و اینترنت و کاربردهای آن در علوم زیستی

2

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

47

کامپیوتر

3

کارشناسی ارشد

بینایی سنجی

48

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

49

ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

50

سیستم های اطلاع رسانی

1

کارشناسی ارشد

پزشکی

51

سیستم های تصمیم گیری در بهداشت و درمان

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

52

سمینار انفورماتیک پزشکی

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

53

شبکه های عصبی و سیستم های هوشمند در انفرماتیک پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

54

طراحی پژوهش های کاربردی در انفورماتیک پزشکی

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

55

طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت1

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

56

طراحی و ارزیابی سیستم های اطلاعات سلامت2

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

57

کارآموزی در عرصه

2

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

58

کلیات و اصطلاحات پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

59

مباحث ویژه

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

60

مدیریت در انفورماتیک پزشکی

3

کارشناسی ارشد

انفورماتیک پزشکی

61

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

پرستاری مامایی

62

کامپیوتر

2

کارشناسی ارشد

میکروب شناسی

63

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

کارشناسی ارشد

پرستاری

64

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

کارشناسی ارشد

مامایی

65

آشنایی با کامپیوتر

3

کارشناسی ارشد

بینایی سنجی

66

انفورماتیک سلامت 1

2

کارشناسی پیوسته

فناوری اطلاعات سلامت

67

انفورماتیک سلامت 2

2

کارشناسی پیوسته

فناوری اطلاعات سلامت

68

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

2

کارشناسی پیوسته

رادیولوژی

69

آشنایی با کامپیوتر

2

کارشناسی پیوسته

بینایی سنجی

70

فناوری اطلاعات در اتاق عمل

1

کارشناسی پیوسته

پرستاری

71

فناوری اطلاعات در مامایی

1

کارشناسی پیوسته

مامایی

72

کامپیوتر

2

کارشناسی پیوسته

علوم آزمایشگاهی

73

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی

2

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

74

کد گزاری مرگ و میر ها

2

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی