لوگو گروه

برنامه گزارش پیشرفت 1398

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  برنامه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری گروه انفورماتیک پزشکی نیمه اول سال 1398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  برنامه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری گروه انفورماتیک پزشکی نیمه اول سال1398
  نام  نام خانوادگی ورودی استاد راهنما روز تاریخ 
1 علی عظیمی 93 دکتر  اسلامی شنبه 98-03-18
4 سمانه  بخشایش 93 دکتر  اسلامی شنبه 98-04-01
  5     مسعود ستوده فر 93 دکتر اطمینانی شنبه 98-04-15
6 سید حمید نادری 93 دکتر اطمینانی شنبه 98-04-29
7 سهیل هشترخانی 95 دکتر تارا  شنبه 98-06-16
8 الهام نظری 95 دکتر تابش شنبه 98-06-30
9 نفیسه سادات حسینی 95 دکتر  اسلامی
 شنبه 98-07/13
10 یاسمن شریفی 96 دکتر  اسلامی شنبه 98-08-11
11 علی ثنایی فر 96 دکتر اسلامی شنبه 98-08-25