تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 09 مهر 1397 07:31

  برنامه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری گروه انفورماتیک پزشکی نیمه دوم سال 1397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                   

                  برنامه گزارش پیشرفت دانشجویان دکتری گروه انفورماتیک پزشکی نیمه دوم سال1397
  نام  نام خانوادگی ورودی استاد راهنما روز تاریخ 
1 راحله گنجعلی 91 دکتر  اسلامی شنبه 97-08-05
2 زهرا ابن حسینی 93 دکتر تارا شنبه  97-08-19
3 شکوفه اعلایی 93 دکتر  اسلامی شنبه 97-09-03
4 سمانه  بخشایش 93 دکتر  اسلامی شنبه 97-09-17
  5     مسعود ستوده فر 93 دکتر اطمینانی شنبه 97-10-01
6 سید حمید نادری 93 دکتر اطمینانی شنبه 97-10-15
7 آزاده کامل  قالی باف 92 دکتر تارا  شنبه 97-10-29
8 سهیل هشترخانی 95 دکتر تارا شنبه  97-11-13
9  الهام  نظری 95 دکتر تابش  شنبه 97-11-27
10 نفیسه سادات حسینی 95 دکتر  اسلامی شنبه 97-12-11