تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 17 ارديبهشت 1398 03:59


 

دانشجویان دکتری تخصصی گروه
 
گروه انفورماتیک پزشکی تا کنون نه دوره پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی در سالهای 88 تا 97 داشته است. اسامی دانشجویان فعلی گروه به شرح زیر است (به ترتیب ورودی ):

 
نام نام خانوادگی
دوره پذیرش
  ایمیل
1   مهدی محمدی پنجم بهمن 92 MohammadiM924 At mums.ac.ir
2 حمید رضا دهقان پنجم بهمن 93 DehghanHR931 At mums.ac.ir 
3  سید هادی قاسمی زاویه سادات پنجم بهمن 93 GhasemiZH931[at]mums.ac.ir 
4   ابن حسینی زهرا ششم بهمن 93 EbnehoseiniZ1 At mums.ac.ir 
5   بخشایش سمانه ششم بهمن 93 BakhshayeshS931At mums.ac.ir
6   ستوده فر مسعود ششم بهمن 93 SotoudehfarM931At mums.ac.ir
7   نادری حمید ششم  بهمن 93 NaderiH932 At mums.ac.ir 
8   حسینی نفیسه سادات هفتم مهر 95 HoseiniN951 At mums.ac.ir
9   نظری الهام هفتم مهر 95 NazariE951 At mums.ac.ir
10   هشترخانی سهیل هفتم مهر 95 HashtarkhaniS911 At mums.ac.ir
11   علی  عظیمی هفتم مهر 96  AzimiA1 At ]mums.ac.ir
12   علی ثنایی فر هشتم مهر 96 SanaeiFarA961 At mums.ac.ir
13   یاسمن شریفی هشتم مهر96 SharifiY961 At mums.ac.ir
14   محمد مهدی براتی هشتم مهر96  baratimm961 At mums.ac.ir
15   شهاب الدین محمد ابراهیمی نهم مهر 97  MohammadES971 At mums.ac.ir
 16   سارا قدوسی مقدم نهم مهر 97  GhodousiMS971 At mums.ac.ir
 17   نغمه دشتی نهم مهر 97  DashtiN971 At mums.ac.ir
18   آذر کاظمی نهم مهر97  kazemiaz971 At mums.ac.ir
19   بنیامین حسینی موینی نهم- پژوهشی مهر 97  
20   ژیلا آقا رضایی نهم- پژوهشی مهر 97  agharezaeizh971 At mums.ac.ir