تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

گروه انفورماتیک پزشکی مشهد