تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 16 آبان 1396 08:10
 فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد گروه انفورماتیک پزشکی
 
دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد به ترتیب


نام نام خانوادگی دوره پذیرش تاریخ دفاع ایمیل
  سارا دری بهمن 90 92-12-25 Dorris901 At mums.ac.ir
مجید جنگی مهر 91  92-12-26 JangiM911 At mums.ac.ir
  هدیه زابلی نژاد بهمن 90  93-04-23 ZaboliNH901 At mums.ac.ir
یامین حجازی بهمن 90  93-04-24 Hejaziy901 At mums.ac.ir
  سیده ناهید سید حسنی بهمن 90  93-04-25 SeyedHN901 At mums.ac.ir
حسام کریم بهمن 90  93-11-16 KarimH901 At mums.ac.ir
شکوفه اعلایی مهر 91  93-12-06 AalaeiSh911 At mums.ac.ir
  فهیمه محتشمی فر بهمن90 93-12-11 MohtashamifF901 At mums.ac.ir
علی داداشی مهر 91  93-12-17 DadashiA911 At mums.ac.ir
مصطفی کمالی بهمن 90  93-12-20 KamaliM901 At mums.ac.ir
  ملیکا بابایی بهمن 90  93-12-21 Babaeim902 At mums.ac.ir
   الهه ابراهیمی میاندهی  مهر 92 94-12-11 ebrahimime921 At mums.ac.ir 
   محسن معصومی  مهر 91 94-12-11 MasoumiM911 At mums.ac.ir 
  الهام اسدی مهر 91 94-12-16 asadie911 At mums.ac.ir 
  معصومه اکبری مهر 91 94-12-16 akbarim912 At mums.ac.ir 
  سهیل هشترخانی مهر 91 94-12-20 HashtarkhaniS911 At mums.ac.ir 
  شهاب الدین محمد ابراهیمی مهر 91 94-12-20 MohammadES911 At mums.ac.ir 
  طاهره صمیمی مهر 91 94-12-20 samimit911 At mums.ac.ir 
  سمانه سیستانی مهر 92 95-03-16 sistanis2 At  mums.ac.ir 
  سمیه نوروزی مهر 92 95-03-16 NorouziS921 At mums.ac.ir 
  فریبا توحیدی نژاد مهر 92 95-07-07 tohidinf921 At mums.ac.ir 
  فهیمه ابراهیم زاده مهر 92 95-09-16  
  المیرا ذاکری مهر 92 95-10-05 zakerie921 At mums.ac.ir 
  بنیامین حسینی موینی مهر 92 95-11-06 hosinimb921 At mums.ac.ir
  سپیده هوش افزا مهر 92 95-11-06 HoushafzaS921 At mums.ac.ir
  سمیرا رسولی مهر 93 95-11-06 RasouliS931 At mums.ac.ir 
  طیبه طالبی دلیر مهر 93 96-01-19 talebit931 At mums.ac.ir 
  فروغ السادات قاسم زاده مهر 92 96-01-19 ghasemzadehf921 At mums.ac.ir 
  مجتبی قلی زاده مهر 93 96-03-01 GholizadehM931 At mums.ac.ir
  زهرا رحمتی نژاد مهر 93 96-06-29 RahmatiNA931 At mums.ac.ir