تقویم آموزشی گروه      برنامه هفتگی گروه

  • گروه انفورماتیک پزشکی مشهد

  • سالن خوارزمی - گروه انفورماتیک پزشکی دانشکده پزشکی

  • سالن خوارزمی - جلسه دفاع

 

 
مقالات، کتب، ...